Пон - Пет: 9:00 - 18:00 098 884 4649 Стара Загора, ул. Хан Аспарух (вход от Казанлък) AutoX във Facebook

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗ НА ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ, СОБСТВЕНОСТ НА КЛИЕНТА
 

I. Общи положения

 1. С настоящите Общи условия за извършване на сервиз се уреждат взаимоотношенията между „Арт Детайл ” ЕООД (по-долу за краткост Арт Детайл) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ сервиз в случаите, когато предварително не е договорено друго или обектът на сервизната услуга не е в гаранционен срок.

 2. По смисъла на настоящите Общи условия „сервиз” е всяка дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, материали и/или консумативи и/или профилактика по система,  собственост на КЛИЕНТА.

 3. Арт Детайл осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на сервизни дейности на своята Интернет страница, на адрес https://autox.bg/, както и копие от Общите условия във всеки свой сервизен офис.

 ІІ. Приемане

 1. Приемането на автомобил или елемнти за сервиз се извършва срещу издаване на Протокол в 2 екземпляра, който се подписва от Арт Детайл и представител на КЛИЕНТА, като едно копие се предоставя на клиента и служи като потвърждение за приемането.


 2. Подписването на протокола от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно с настоящите Общи условия. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в самия протокол, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия, които, при желание на Клиента, се изпращат като приложение към Заявката.

 3. Всеки Протокол за приемане за сервиз, подписана от КЛИЕНТ или негов упълномощен представител, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство.

 4. В Протокола се посочват задължително: датата на възлагане на сервизни дейности, данни за КЛИЕНТА (вкл. за контакт), конкретните оплаквания, както и всички известни му обстоятелства, довели до евентуалната повреда .

 ІІІ. Извършване на сервизни дейности. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи

 1. Необходимите резервни части, детайли, консумативи и материали за изпълнение на възложените сервизни дейности се доставят от Арт Детайл за сметка на КЛИЕНТА.

 2. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА, Арт Детайл има право да използва подизпълнители при извършването на възложен сервиз.

 3. В случай, че към датата на приемане за сервиз в складовете на Арт Детайл не са налични определени резервни части, необходими за извършване на сервизната дейност, прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните части.


 4. КЛИЕНТЪТ се задължава, при отправена покана от страна на Арт Детайл, да се отзове за пряка комуникация (среща – разговор или телефонен разговор с отговорно лице) във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по сервизни дейности.

 ІV. Цена. Начин на плащане

 1. Арт Детайл извършва възложения сервиз ( в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.12 и т.13) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента на сервиза почасови тарифи на Арт Детайл, и за вложени резервни части и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части, съгласно валиден към момента ценоразпис на Арт Детайл.

 2. В случай на извършване на сервизни работи по искане на КЛИЕНТА спешно или извън рамките на нормалното работно време на сервизните специалисти (от понеделник до петък от 09:00 – 18:00 часа), сервизният труд се заплаща с коефициент на завишение спрямо нормалната тарифа както следва: - за спешна услуга – 1,2 - за работа в работен ден извън работното време – 1,5 - за работа в събота, неделя или празничен ден – 2,0

 3. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на Арт Детайл стойността на сервиза, включваща посочените в т.15 и 16 компоненти, срещу издадена от Арт Детайл  фактура или касови бележки .

 4. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева по посочените в издадената от Арт Детайл фактура банкови сметки, в срок не по-дълъг от 5 (пет) дни от нейното издаване, когато не е договорено друго.

 5. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на сервизните дейности след подписване на Сервизна карта и фактура от отговорното лице или от лице, служител в организацията на КЛИЕНТА.

 6. При забава за плащане в сроковете по т.25 и т.27, КЛИЕНТЪТ дължи на Арт Детайл неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.
  Приключване на сервизни дейности. Предаване на оборудването.

 ІV. Приключване на сервизни дейности. Предаване на оборудването.

 1. Арт Детайл уведомява КЛИЕНТА за датата на завършване на сервиза и готовност за предаване на ремонтираната машина.

 2. В случай че КЛИЕНТЪТ не се яви за получаване, Арт Детайл си запазва правото да начисли магазинаж за престоя в сервизна база на Арт Детайл в размер в зависимост от закъснението, цената на ремонта и размера на машината.

 3. Автомобил/елемнт/част, собственост на КЛИЕНТА се предава задължително само на приносителя на оригинален екземпляр от подписания Протокол, връчен на КЛИЕНТА по реда на т.4 или срещу приемно предавателен протокол.

VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършени сервизни дейности.

 1. Арт Детайл гарантира качеството на извършения сервиз (вложен труд и вложени материали и части) за срок от 3 (три) месеца, считано от датата на приемането от КЛИЕНТА след извършени сервизни дейности, като в този срок и в случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършен сервизни дейности и/или на вложени некачествени или неподходящи резервни части - разходите за тяхната подмяна са за сметка на Арт Детайл. Във всички случаи и извън посочените в предходното изречение задължения Арт Детайл не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди.

 2. Предоставената от Арт Детайл гаранция относно извършени сервизни дейности не е валидна при следните условия:
  25.1. експлоатацията не е съобразена с изискванията и/или с писмените или устните препоръки на Арт Детайл направени по повод на извършени предходни сервизни дейности, или в друга връзка;
  25.2. извършена модификация или трансформация, различна от оригиналната такава на производителя;
  25.3. по време на гаранционния срок са извършени предходни сервизни дейности в неоторизирани от производителя сервизи, което води до отпадане на гаранционната отговорност на Арт Детайл;
  25.4. са извършени предходни сервизни дейности или какъвто и да било сервиз и работи в неоторизирани от производителя сервизни центрове;


 3. Всички сменени повредени части, които са в гаранция или включените в обменната програма на производителя части, стават собственост на Арт Детайл и същият не дължи връщането им на КЛИЕНТА.
  26.1. Във всички останали случаи, извън посочените в т.26, КЛИЕНТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на Протокола. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

VІІ. Обезпечения

 1. За обезпечаване на всички вземания на Арт Детайл произтичащи от възложен съгласно подписания Протокол и при настоящите Общи условия за сервиз, Арт Детайл запазва правото си да задържи предоставена за сервиз автомобил/елемнт/част, собственост на КЛИЕНТА до окончателното погасяване на задълженията.

 2. Арт Детайл може, без допълнително уведомление до КЛИЕНТА, да упражни право на задържане върху предадена система, собственост на КЛИЕНТА, след приключване на сервиз и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

VІІІ. Други условия

 1. Всички уведомления между Арт Детайл и КЛИЕНТА ще се смятат за валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон.

 2. Споровете между страните по съответния Протокол и по настоящите Общи условия за сервиз, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай, при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния съд съобразно действащото законодателство.

 3. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на “ Арт Детайл ” ЕООД и са в сила, считано от 01.06.2020 г.

Управител: ТАНЬО ЦВЕТАНОВ ТАСЕВ

ЕИК: 204690953
Понеделник до Петък: от 9:00 до 18:00

Телефон за контакт - 098 884 4649

Стара Загора, ул. Хан Аспарух (вход от Казанлък)